Upozornenie pre klientov o rizikách vyplývajúcich z používania internetovej aplikácie e-Broker:

Bezpečnostné upozornenia
 1. V súvislosti s poskytovaním služieb elektronickej komunikácie, si Vás dovoľujeme informovať o niektorých bezpečnostných rizikách s tým spojených a upozorniť Vás na základné možnosti, ktorými môžete Vy, ako užívateľ, ochrániť svoje osobné údaje, prihlasovacie meno a prístupové heslo do aplikácie e-Broker, telefonické heslo, zaslaný sms kód, telefónne číslo a iné dôverné alebo citlivé údaje (ďalej tiež "dôverné informácie") a počítač pred ich zneužitím. Ide o základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať k ochrane Vašich dôverných údajov a Vášho počítača.
 2. Obchodník a klient berú na vedomie, že zaistenie bezpečnosti dôverných informácií pri poskytovaní služieb elektronických komunikácií je zodpovednosťou oboch zmluvných strán v rozsahu ich sféry vplyvu, a že zavedenie a dodržiavanie niektorých preventívnych informácií vyžaduje finančné náklady.
 3. Obchodník je povinný na svoje náklady vykonať vo svojej sfére vplyvu také technické a organizačné opatrenia za účelom zaistenia bezpečnosti dôverných údajov, ktoré sú s ohľadom na obvyklé riziká porušenia ochrany dôverných údajov technicky možné a primerané.
 4. Klient je povinný na svoje náklady previesť vo svojej sfére vplyvu také opatrenia za účelom zaistenia bezpečnosti dôverných údajov, ktoré sú s ohľadom na obvyklé riziká porušenia ochrany dôverných údajov technicky možné a primerané. Klient berie na vedomie riziká spojené s poskytovaním služieb elektronickej komunikácie a zaväzuje sa dodržiavať zvlášť nižšie uvedené preventívne opatrenia a postupy k zaisteniu bezpečnosti dôverných údajov. Nedodržanie týchto pravidiel a opatrení môže viesť k zneužitiu dôverných údajov a ku vzniku škody klientovi alebo tretej osobe.
 5. S ohľadom na čo najvyššiu ochranu dôverných údajov a majetku klienta odporúča obchodník, aby si klient dohodol s obchodníkom autorizáciu elektronických pokynov pomocou sms správ a využíval pre zadávanie svojho hesla pri prihlasovaní do aplikácie e-Broker grafickú klávesnicu.
Riziká plynúce z poskytovania služieb elektronickej komunikácie
 1. Služby elektronickej komunikácie sú poskytované prostredníctvom dátových, prípadne telefónnych liniek (ďalej taktiež "dátové linky"), ktoré neprevádzkuje obchodník, ale tretia osoba odlišná od obchodníka. Zabezpečenie týchto dátových liniek je mimo sféru vplyvu obchodníka a obchodník nie je preto schopný úplne zabrániť všetkým možným rizikám zneužitia dôverných údajov v priebehu prenosu prostredníctvom dátovej linky. Pri prenose dôverných údajov nie je možné preto úplne vylúčiť riziko neoprávneného získania dôverných informácií treťou osobou (napr. hrozba tzv. hackerov, interné riziká prevádzkovateľa dátovej siete, tzv. Man in the middle, t.j. odpočúvanie komunikácie treťou osobou predstierajúcu protistranu komunikácie, odpočúvanie telefonických hovorov, sfalšovanie dát a pod.).
 2. Niektoré riziká plynúce z poskytovania služieb elektronickej komunikácie môžu byť tiež vo sfére vplyvu klienta. Medzi tieto riziká patrí zvlášť nedostatočné zabezpečenie počítača klienta, ktorý je používaný pre prihlásenie do aplikácie e-Broker a k podávaniu pokynov obchodníkovi a ďalej nesprávne nakladanie s dôvernými údajmi klientom a z toho plynúca možnosť ich zneužitia zo strany tretích osôb.
 3. Obchodník nezodpovedá za prípadnú škodu klienta alebo tretích osôb vzniknutú zneužitím dôverných informácií neoprávnene získaných z dátových liniek mimo sféru vplyvu obchodníka, počítača klienta alebo v dôsledku nesprávneho nakladania s týmito údajmi klientom, pokiaľ nejde o prípad porušenia povinnosti na strane obchodníka.
Preventívne opatrenia vykonávané obchodníkom
 1. Obchodník vykonáva vo svojej sfére vplyvu preventívne opatrenia znižujúce riziko zneužitia dôverných informácií. Medzi tieto opatrenia patrí obzvlášť šifrovanie všetkých dát (t.j. napr. užívateľské meno a heslo do aplikácie e-Broker), ktoré sú prenášané medzi počítačom klienta a serverom Fio. Všetky dáta sú šifrované štandardom SSL 128bit. Šifrovanie prenášaných dát výrazne znižuje možnosť zistenia dôverných údajov o klientovi treťou osobou pri prenose dátovou linkou a ich následné zneužitie.
 2. Obchodník ďalej umožňuje klientovi využívať ďalšie bezpečnostné prvky chrániace prístup do aplikácie e-Broker, medzi ktoré patrí možnosť využitia grafickej klávesnice pre zadávanie hesla pri prihlasovaní do aplikácie e-Broker, čo znižuje riziko neoprávneného zistenia týchto údajov treťou osobou a možnosť potvrdzovania elektronicky podávaných pokynov formou sms správ na individuálne stanovené telefónne číslo klienta.
 3. Obchodník má zavedené organizačné a technické opatrenia, ktorým obmedzil okruh osôb oprávnených prijímať telefonické pokyny a vykonávať zmenu telefonického hesla klienta cez telefón, a ktoré majú prístup k telefonickému heslu a autorizačnému kódu klienta.
 4. Prevod finančných prostriedkov klienta z jeho obchodného účtu je obmedzený iba na prevod na vopred písomne určený účet stanovený klientom v zmluve s obchodníkom. Týmto spôsobom sa znižuje riziko prípadného prevodu finančných prostriedkov klienta na účet tretej osoby.
 5. Informácie o niektorých bezpečnostných opatreniach sú uvedené tiež na tejto webovej adrese http://www.fio.sk/akcie-investicie/internetove-obchodovanie/zabezpecenie.
Utajenie dôverných údajov
 1. Chráňte svoje dôverné údaje pred zverejnením a zneužitím.
 2. Dôverné údaje si nezaznamenávajte. Pokiaľ si dôverné údaje napriek tomu poznamenáte, uschovajte ich na mieste, ktoré nie je voľne prístupné ďalším osobám.
 3. Neuvádzajte dôverné údaje tak, aby sa dali spojiť s daným obchodným účtom (napr. napísanie dôverných údajov v dokladoch spojených s účtom, automatické zapamätanie prihlasovacieho mena a hesla do aplikácie e-Broker počítačom).
 4. Nezadávajte dôverné údaje pred inou osobou, nedávajte dôverné údaje iným osobám, a to ani rodinným príslušníkom a osobám blízkym.
 5. Vaše heslo stanovte najlepšie ako kombináciu čísel a veľkých a malých písmen, bez osobného vzťahu k Vám alebo osobám blízkym. Jednoduché heslo s osobnými rysmi je ľahko odhaliteľné. Ako heslo nepoužívajte svoj dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, po sebe idúce číslice a pod.
 6. Heslo pravidelne meňte. Nikdy nemeňte heslo do aplikácie e-Broker na inom formulári, než v záložke Globálne nastavenia v aplikácii e-Broker. Fio o.c.p., a.s. po Vás v žiadnom prípade nebude vyžadovať iný postup. Platnosť aktuálneho hesla do aplikácie e-Broker a telefonického hesla je z bezpečnostných dôvodov obmedzená na 6 mesiacov. Ak vyprší táto lehota, budete pri najbližšom prihlásení do aplikácie e-Broker vyzvaný k jeho zmene.
 7. Nezasielajte dôverné údaje pomocou e-mailu alebo sms, nezadávajte ich na inej internetovej stránke, než na stránke určenej k prihláseniu do aplikácie e-Broker, a to ani v prípade že obdržíte e-mail prípadne sms, ktorá napodobňuje výzvu, zvlášť od Fio o.c.p, a.s., k zaslaniu dôverných údajov alebo ich vyplnenie na inej internetovej stránke. Obchodník Vám taký druh správ v žiadnom prípade nebude zasielať.
 8. Pred podaním telefonického pokynu se presvedčte, že ste zadali telefónne číslo určené obchodníkom.
Preventívne opatrenie vo sfére vplyvu klienta, zabezpečenie počítača klienta
 1. Aplikáciu e-Broker používajte iba na počítačoch, ktoré sú riadne zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov. Nepoužívajte aplikáciu e-Broker zvlášť v internetových kaviarňach a na iných verejne prístupných počítačoch, ani na počítačoch, u ktorých nemáte istotu, že sú zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov.
 2. Pred prihlásením do aplikácie e-Broker sa riadne presvedčte, že komunikujete so správnym poskytovateľom služby. Adresa serveru obchodníka je http://www.fio.sk/. Pri prihlasovaní do aplikácie e-Broker a pri zadávaní pokynov prostredníctvom aplikácie e-Broker riadne skontrolujte, že spojenie je zabezpečené (overte platnosť certifikátu SSL zabezpečenia) a ďalej overte identifikáciu serveru obchodníka (SHA1 Fingerprint) porovnaním s touto správnou identifikáciou, ktorá je dostupná na: https://www.fio.sk/docs/sk/sec/fingerprint-sk.pdf. Identifikáciu serveru obchodníka overíte v okne, ktoré otvoríte kliknutím na "žltú ikonu visiaceho zámku", ktorá je umiestnená na stránke pre prihlásenie do aplikácie e-Broker. Táto ikona býva umiestnená obvykle napr. na hornej alebo dolnej ovládacej lište v závislosti na použitom webovom prehliadači. V prípade pochybností o tom, že komunikujete s obchodníkom alebo, že spojenie nie je riadne zabezpečené, nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k prezradeniu alebo zneužitiu dôverných údajov a bezodkladne kontaktujte klientskeho pracovníka obchodníka.
 3. Počítač, na ktorom sa rozhodnete používať aplikáciu e-Broker, zabezpečte legálnym firewallom, antivírovou a anti-spyware ochranou, a tieto ochranné prvky pravidelne aktualizujte. Programy aktualizujte štandardným spôsobom. Pravidelne sledujte informácie o nových hrozbách, vírusoch, spyware a pod. a v súlade s tým zaistite ochranu Vášho počítača.
 4. Používajte legálny a pravidelne aktualizovaný operačný systém vo Vašom počítači. Pravidelne sledujte správy výrobcu Vášho operačného systému o opravách chýb a nedostatkoch tohto operačného systému a tieto opravy včas inštalujte do Vášho počítača.
 5. Ak používáte aplikáciu e-Broker na určitom počítači, vyvarujte sa sťahovaniu a inštalovaniu programov, ktoré je možné voľne získať na internete, pri ktorých si nie ste istí, či neobsahujú vírusy alebo spyware, prípadne nepochádzajú zo zdroja, ktorý je dôveryhodný. Navštevujte iba známe, dôveryhodné a bezpečné stránky na internete. Neotvárajte nevyžiadané emaily, emaily od neznámych adresátov a emaily s podozrivým názvom alebo obsahom na takomto počítači. Také emaily bez otvorenia zmažte. Vo svojej emailovej schránke používajte spam filter.
 6. Žiadne licenčné ustanovenia pri voľne šírenom software Vám nemôžu poskytnúť istotu, že software neobsahuje súčasti, ktoré môžu Váš počítač poškodiť či inak narušiť bezpečnosť Vami ukladaných údajov.
 7. Pre získanie základných informácií o možnostiach zabezpečenia Vášho počítača a o rizikách, ktoré hrozia Vášmu počítaču si prosím prečítajte informácie na stránkach: http://www.microsoft.com/cze/athome/security/default.mspx
Kontaktujte klientskeho pracovníka
 1. V prípade, že obdržíte e-mail s upozornením na akúkoľvek zmenu v spôsobe prihlasovania do aplikácie e-Broker alebo s informáciou o zmene www adresy prihlasovacej stránky, alebo v prípade, že zistíte netypické alebo inak podozrivé správanie prihlasovacej stránky, vrátane automatického presmerovania, alebo iné podozrivé skutočnosti, nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k prezradeniu alebo zneužitiu dôverných údajov a bezodkladne kontaktujte telefonicky klientskych pracovníkov obchodníka a vyžiadajte si radu ohľadom ďalšieho postupu.
 2. Službu Fio servis v tomto prípade použite, iba pokiaľ už ste prihlásený do aplikácie e-Broker, prípadne pokiaľ je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že nie je ohrozená bezpečnosť prihlásenia do aplikácie e-Broker a prihlásite sa dosiaľ používaným spôsobom.